รับสมัครนักศึกษา

ระยะเวลาการรับสมัคร
ลงทะเบียนเรียนปีละ  2  ครั้ง

ภาคเรียนที่1 รับสมัคร 1-30 เมษายน  เปิดภาคเรียนเดือนพฤษภาคม
ภาคเรียนที่2 รับสมัคร 1-31 ตุลาคม  เปิดภาคเรียนเดือนพฤศจิกายน

เอกสารประกอบการสมัครเรียน
1.สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ชุด
2.สำเนาบัตรประชาชน 2 ชุด
3.สำเนาวุฒิการศึกษาพร้อมตัวจริง 1 ชุด
4.รูปถ่าย 1 นิ้ว 3 รูป
5.เอกสารเปลี่ยนชื่อขนามสกุล (ถ้ามี)
6.วุฒิการศึกษาเทียบโอน (ถ้ามี)

ระเบียบการรับสมัคร
1.ผู้สมัครต้องมีอายุ 15 ปีขึ้นไป หากอายุไม่ถึงให้ขอใบอนุญาตจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในเขตที่ท่านอาศัยอยู่
2.นำเอกสารประกอบการสมัครเรียนมาให้ครบ
3.แต่งกายสุภาพเมื่อมาติดต่อ
4.ผู้สมัครเรียนกลุ่มผู้นำชุมชนต้องนำบัตรแสดงตัวมาด้วย