การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สรุปข้อมูลของ กศน. ตำบลห้วยขวาง ปี ๒๕๕๔
     ข้อมูลผู้เรียน/ ผู้รับบริการกิจกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบ

          ระดับ
จำนวนผู้เรียน
เพศชาย
เพศหญิง
รวม
ประถมศึกษา (หลักสูตร ๒๕๕๑)
-
มัธยมศึกษาตอนต้น  (หลักสูตร ๒๕๕๑)
๑๕
๒๗
๔๒
มัธยมศึกษาตอนปลาย  (หลักสูตร ๒๕๕๑)
๑๓
๑๖
๒๙
รวม
๒๘
๔๔
๗๒